Tuesday, 17 March 2009

BAHAGIAN 1 - KESALAHAN KATA

KESALAHAN PEMBENTUKAN KATA
Antara kesalahan penggunaan kata yang kerap dikemukakan dalam peperiksaan ialah;
i. Kata ganti nama diri.
ii. Kata sendi dan kata hubung
iii. Kata kerja transitif dan tak transitif
iv. Kata adjektif
v. Kata ganti (kata ganti nama tak tentu, kata ganti penunjuk, kata ganti tempat)
vi. Penggunaan kata bilangan
vii. Penggunaan penjodoh bilangan
viii. Penggunaan kata yang tidak tepat
ix. Kesalahan penggunaan imbuhan
x. Kesalahan-kesalahan Penggunaan Kata

i. Kesalahan Penggunaan kata Ganti Diri
Bagi kesalahan kata ganti diri, kesalahan yang kerap dikemukakan ialah ketidaktepatan penggunaan kata ganti diri dalam situasi ayat.
Contoh Kesalahan:
1. Pencuri itu diberkas ketika beliau cuba mencuri wang Encik Rahman.
2. Mereka-mereka telah berkhemah di pinggir hutan itu selama tiga hari.
3. Kerbau-kerbau itu terpaksa dibunuh kerana ianya dijangkit penyakit berjangkit.

Ayat Sepatutnya:
1a. Pencuri itu ditangkap ketika dia cuba mencuri wang Encik Rahman.
2a. Mereka telah berkhemah di pinggir hutan itu selama tiga hari.
3a. Kerbau-kerbau itu terpaksa dibunuh kerana dijangkiti penyakit berjangkit.
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘beliau’ hanya digunakan untuk orang yang dihormati sahaja.
- Kata ‘mereka’ tidak boleh digandakan kerana telah menunjukkan maksud jamak.
- Kata ‘ianya’ perlu digugurkan kerana kedua-dua kata ganti nama diri tersebut tidak boleh digabungkan. Kata ganti nama diri ‘ia’ juga tidak boleh digunakan untuk menunjukkan kata nama selain manusia.

ii. Kesalahan Penggunaan kata Bilangan
Kesalahan penggunaan kata bilangan merupakan bentuk yang paling kerap dikemukakan dan merangkumi kesemua bentuk kata bilangan.
Contoh Kesalahan:
1. Tiap pelajar perlu mendisiplinkan diri untuk menjadi warganegara yang berguna.
2. Para-para guru perlu berkorban demi masa depan pelajar dan negara.
3. Setengah negara mengenakan hukuman yang berat ke atas pengedar-pengedar dadah.

Ayat Sepatutnya:
1. Setiap (atau tiap-tiap) pelajar …….
2. Para guru (atau guru-guru) …………
3. Sesetengah negara (atau: setengah-setengah negara) ..............
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘Setiap’ atau ‘Tiap-tiap’ tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya.
- Kata ‘para’ telah menunjukkan maksud jamak dan tidak boleh digandakan untuk menunjukkan bilangan kerana bermaksud ‘rak’. Kata ‘setengah’ pula merujuk kepada maksud ‘separuh’ atau ‘satu perdua’ bahagian.

iii. Kesalahan Penggunaan Kata Kerja
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah tidak meletakkan imbuhan pada kata kerja atau menggugurkan awalan MeN… pada kata kerja transitif atau kesalahan meletakkan objek tepat pada kata kerja
Contoh Kesalahan:
1. Ahmad kerap jalan kaki ke sekolah.
2. Pak Osman sering nasihat anaknya supaya berbuat baik.
3. Tuan hakim telah menjatuhi hukuman penjara selama lima tahun ke atas pencuri itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ……… berjalan kaki …..
2. ……… menasihati anaknya ……….
3. ……… menjatuhkan hukuman ….
4. atau ……… menjatuhi pencuri itu…

iv. Kesalahan Pembentukan Kata Adjektif
Sesetengah kata adjektif tidak nyata yang bersifat emotif (perasaan) dapat diperluas dengan menambahkan frasa nama selepas kata adjektif berkenaan. Sekiranya hal ini berlaku, kata adjektif berkenaan perlu menerima kata sendi nama. Kata adjektif berkenaan tidak boleh menerima akhiran ‘kan’ untuk menggantikan kata sendi nama ‘akan’. Kata adjektif berkenaan juga tidak boleh diikuti terus oleh kata nama tanpa kata sendi nama.
Contoh Kesalahan:
Saya sayangkan negara ini.
Mereka sukakan makanan yang tidak mengandungi lemak.
Saya percaya Ahmad akan datang sebentar lagi.
Ayat Sepatutnya:
Saya sayang akan negara ini.
Mereka suka akan makanan yang tidak mengandungi lemak.
saya percaya bahawa Ahmad akan datang sebentar lagi.

v. Kesalahan Penggunaan Kata Ganti
Kata ganti tak tentu merupakan kesalahan yang kerap dikemukakan dalam peperiksaan. Kata ganti tak tentu digunakan untuk menggantikan sesuatu sama ada benda (apa-apa), orang (siapa-siapa atau sesiapa), tempat (mana-mana), masa (bila-bila) dan bilangan (beberapa). Penggunaannya mesti digandakan dalam ayat-ayat penyata kerana tanpa penggandaan perkataan berkenaan akan membentuk kata ganti pertanyaan dalam ayat-ayat tanya.
Contoh Kesalahan:
Saya tidak pergi ke mana pun semasa cuti persekolahan yang lalu.
Kamu boleh datang ke rumah kami bila sahaja kamu suka.
Siapa sahaja yang melakukan kesalahan mengedarkan dadah akan dikenakan hukuman yang gantung sampai mati.
Ayat Sepatutnya:
.....pergi ke mana-mana pun .....
.....ker rumah kami bila-bila......
Sesiapa (atau sesiapa) sahaja yang .......

vi. Kesalahan Penggunaan Kata Sendi dan Kata Hubung.
Kesalahan yang sering dikesan ialah kesalahan penggunaan kata sendi dan kata hubung yang tidak tepat dengan maksud atau kehendak ayat.
Contoh Kesalahan:
1. Saya baru pulang daripada rumah nenek.
2. Kami akan menghubungi saudara daripada semasa kepada semasa.
3. Kami amat terpesona dengan keindahan pulau itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ………pulang dari rumah………
2. ………dari semasa ke semasa …….
3. ………oleh (atau akan) keindahan ...
Ulasan ringkas:
- rumah nenek menunjukkan tempat dan mesti menerima kata sendi 'dari'.
- ‘semasa’ menunjukkkan masa dan perlu menerima kata sendi dari atau 'ke'.
- Penggunaan kata hubung ‘dengan’ menunjukkan maksud bersama. Contohnya; Dia datang dengan Ahmad.

vii. Kesalahan Penggunaan Kata yang Tidak Tepat Dengan Maksud Ayat.
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah penggunaan kata yang tidak tepat dalam ayat terutamanya pada kata kerja dan kata adjektif yang hampir sama maksud.
Contoh Kesalahan:
1. Dia menangis tersipu-sipu kerana sedih dengan kejadian itu.
2. Banyak kawasan pendalaman di negara ini telah dimajukan.
3. Mail selalu merengek kerana kerap dibebani tugas yang berat oleh ketuanya.

Ayat Sepatutnya:
1. ………menangis tersedu-sedu……
2. ………kawasan pedalaman………
3. ………selalu merungut kerana……
Ulasan Ringkas:
- Kata ‘tersipu-sipu’ hanya digunakan bagi maksud perasaan malu.
- Kata ‘pendalaman’ menunjukkan maksud menerangkan kata kerja mendalamkan. Maksud ayat ialah kawasan.
- Kata ‘merengek’ menunjukkan maksud meminta-minta dengan suara manja.

viii. Kesalahan Penggunaan Penjodoh Bilangan.
Kerapkali kesalahan yang dikemukakan ialah meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama abstrak ataupun pada kata bilangan tak tentu.
Contoh Kesalahan:
1. Dia mempunyai sebuah impian untuk menjadi seorang angkasawan.
2. Semua orang pelajar dikehendaki mematuhi peraturan sekolah.
3. Kebakaran itu telah memusnahkan seluruh buah bangunan itu.

Ayat Sepatutnya:
1. ………mempunyai impian………
2. Semua pelajar ………….
3. ………memusnahkan seluruh bangunan……….
Ulasan Ringkas:
Penjodoh bilangan tidak boleh digunakan bersama kata nama abstrak dan kata bilangan tak tentu kecuali kata bilangan tak tentu ‘beberapa’.

ix. Kesalahan Penggunaan Imbuhan
Kesalahan yang kerap dikemukakan ialah penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat atau menyalahi hukum pembentukan imbuhan.
Contoh Kesalahan:
1. Ahli politik itu cuba memperluaskan pengaruhnya ke seluruh negara.
2. Malaysia telah mengalami penumbuhan ekonomi yang pesat.
3. Kami telah menemui mayat itu di bawah pokok bakau.

Ayat Sepatutnya.
1. ………memperluas pengaruhnya…..
2. ………mengalami pertumbuhan ekonomi……….
3. ………telah menemukan mayat itu…
Ulasan Ringkas:
- Kata adjektif ‘luas’ tidak boleh menerima imbuhan ‘Memper…kan’ – hanya menerima ‘MeN... kan/i’ atau ‘Memper...’
- Kata ‘penumbuhan’ terbit daripada kata kerja menumbuhkan sedangkan maksud ayat menunjukkan ber….
- Kata ‘menemui’ menunjukkan maksud bertemu atau berjumpa dengan seseorang.

No comments:

Post a Comment